fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELŐ: Kuknyó Zoltán E.V.
Nyilvántartási száma: 59399010
Székhelye: Magyarország, 4551 Nyíregyháza, Füzes utca 21.
számlaszáma: 11600006-00000002-00503271

TELJES ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE.

/röviden:

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Jelen szabályzat célja, hogy Kuknyó Zoltán E.V. (4551 Nyíregyháza, Füzes utca 21.), adatkezelő valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítsa az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak jogszerű feldolgozását, illetőleg kezelését. 

Az Adatkezelő az Ön által megadott adatokat kizárólag a felhasználó/regisztráló kérésének feldolgozásához , azaz a tananyag hozzáféréshez, a vizsgáztató "Sophia" rendszerben történő regisztráláshoz illetve a felnőttképzéssel kapcsolatos szerződéshez, elemzésekhez és statisztikai kimutatások készítésére használja. (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről: 7. pont 13. §., III. fejezet 5. pont 11.  §. b)

Az Adatkezelő törekszik a minimálisan szükséges adatok tárolására, ami kérésének teljesítéséhez illetve számlázáshoz elegendők. Ezek lehetnek: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, neme, állampolgársága, adóazonosító jele, tartózkodási helye, állandó lakhelye, telefonszáma, e-mail címe, legmagasabb iskolai végzettség, munkapiaci státusza.

Adatkezelő elsősorban azokat a személyes adatokat dolgozza fel, melyek kezelésére a rá vonatkozó jogszabályok alapján jogosult. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön ezen adatai megadásával hozzájárulását adja az Adatkezelőnek az Info tv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adatkezeléshez

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.  Az Ön által megadott adatok egy része továbbításra kerül a Pest Megyei Kormányhivatal részére, amennyiben a fktv ezt szükségessé teszi.

AZ ADATKEZELÉS HELYE az Adatkezelő székhelye

Az adatkezelés során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben. A továbbított adatok egyéb célra nem használhatóak fel. 

A fent leírtakon kívül az Adatkezelő a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – jogszabályban meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. 

 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés elsődlegesen az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltakon alapul. Ezeknek az adatoknak a szolgáltatása az eljárás eredményes lefolytatása érdekében kötelező. 

Ön jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelésről. Az Adatkezelő kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt, Önre vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre vonatkozó adatokat. 

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, javítását, illetve törlését kérni. 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha - a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül megvizsgálja, és eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. 

ADATBIZTONSÁG 

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Az Adatkezelő törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

EGYÉB SZABÁLYOK 

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával. Az Adatkezelő egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehetnek igénybe, az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére a megkeresett Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.  Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az Info tv. rendelkezéseinek, az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó joggyakorlatoknak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

Adatvédelemmel kapcsolatos panasza esetén forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz!

Search